Teplárenské pojmy

Vytisknout

Centralizované zásobování teplem (CZT)

výroba, rozvod a dodávka tepla do míst jeho spotřeby tepelnými sítěmi.


Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT)

soustava tvořená ústředními zdroji tepla (základními a špičkovými, tepelnými sítěmi, výměníkovými (předávacími) stanicemi a vnitřním zařízením).


Teplárenská soustava

SCZT, z jejíchž základních zdrojů tepla je alespoň jedním teplárna.

 

Teplárenství

centralizované zásobování teplem, kde je jedním ze zdrojů teplárna.

 

Teplárna

zdroj, v němž se ve společném oběhu sdruženě vyrábí teplo a elektřina, případně jiný druh energie (chlad, stlačený vzduch, atd.).

 

Výtopna

samostatně umístěný zdroj tepla pro obytný okrsek nebo průmyslový závod s dodávkou tepla do tepelných sítí, případně i předávacích stanic.

 

Otopná soustava

spotřebitelská část (část vnitřního zařízení) určená pouze pro vytápění.

 

Zásobování teplem

energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla.

 

Ústřední vytápění

dodávka tepla otopnou soustavou s cílem zabezpečení předepsaného teplotního stavu uvnitř objektu (zúčtovací jednotky).

 

Individuální vytápění

vytápění, při němž je zdroj tepla umístěn přímo ve vytápěné místnosti.

 

Etážové vytápění

vytápění sloužící pouze pro část vytápěného objektu, obvykle jednoho bytu.

 

Lokální vytápění

vytápění místnosti zdrojem, který je v ní přímo umístěn.

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) = Kogenerace

sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu.

 

Přírodní energetické zdroje

energetické zdroje vzniklé geologickým vývojem země a vlivem jiných přírodních pochodů.

 

Obnovitelné energetické zdroje (OZE)

zdroje odvozené od sluneční činnosti, jako jsou energie vody, větru, biomasy, geotermální energie, slapové jevy a přímé sluneční záření.

 

Neobnovitelné energetické zdroje

energie z fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) a energie jaderná.

 

Zdroj tepla

zařízení, v němž se vyrábí teplo.

 

Centralizované zdroje tepla

zdroje tepla pro SCZT; patří sem teplárny, elektrárny s odběrem tepla, výtopny a okrskové kotelny.

 

Domovní kotelna

decentralizovaný zdroj tepla pro budovu, v níž je umístěn (obvykle v suterénu nebo na střeše).

 

Rozvod tepla

soubor zařízení pro dopravu, akumulaci, přeměnu a dodávku tepla.

 

Tepelná síť

soubor zařízení pro dopravu tepla ze zdrojů k odběratelům, popřípadě k propojení zdrojů tepla mezi sebou.

 

Parní tepelná síť

soustava pro dopravu tepla v páře; sestává z přívodního parního potrubí, vratného kondenzátního potrubí a příslušenství (přečerpávací stanice kondenzátu, redukční stanice páry, atd.).

 

Teplovodní tepelná síť

soustava pro dopravu tepla ve vodě o výpočtové teplotě do 115 °C.

 

Horkovodní tepelná síť

soustava pro dopravu tepla ve vodě o výpočtové teplotě nad 115 °C.

 

Dvoutrubková tepelná síť

tepelná síť sloužící pro dopravu teplonosné látky ze zdroje tepla do předávacích stanic a vnitřních zařízení spotřebitelů a následně zpět do zdroje tepla.

 

Rozvodná tepelná síť primární

část tepelné sítě ze zdroje tepla do výměníkových stanic .

 

Rozvodná tepelná síť sekundární

část tepelné sítě od výměníkových stanic k odběratelům nebo k domovním předávacím stanicím (vnitřnímu zařízení).

 

Tepelná přípojka

část tepelné sítě, kterou se teplo dodává z rozvodné tepelné sítě nebo přímo ze zdroje odběrateli.

 

Předávací místo

rozhraní mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla.

 

 Předávací stanice (výměníková stanice)

zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty požadované vnitřním zařízením; zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběrateli nebo většímu počtu odběratelů.

 

Domovní předávací stanice

předávací stanice umístěná na vstupu do teplem zásobovaného objektu (zúčtovací jednotky); obsahuje obvykle směšovací smyčku vody pro vytápění a ohřívací zařízení teplé vody.

 

Ústřední ohřev teplé vody

ohřev vody ve společném zařízení jako je předávací stanice nebo zdroj tepla.

 

Vnitřní zařízení

vnitřní rozvodný systém a spotřebiče v objektu odběratele (zúčtovací jednotce) - soustava ÚT, TUV, klimatizace, atd.

 

Otopná soustava

zařízení sestávající z vnitřního rozvodu ústředního vytápění a otopných těles.

 

Soustava teplé vody

zařízení sestávající z vnitřního rozvodu teplé vody (dříve TUV) a spotřebičů (výtoků).

 

Teplá voda

(dříve teplá užitková voda - TUV) zdravotně nezávadná voda určená ke koupání, umývání a praní, nikoliv však k pití a vaření; připravuje se z vody v kvalitě pitné vody.

 

Spotřebič tepla

zařízení na konci vnitřních rozvodů, které slouží k předávání tepla pro: vytápění (otopné těleso) teplou vodu (výtok teplé vody).

 

Otopné těleso

spotřebič tepla na konci vnitřního rozvodu, kterým se předává teplo do vytápěné místnosti.

 

Vnitřní rozvod

rozvodná síť uvnitř objektu (zúčtovací jednotky) pro vytápění a dodávku teplé vody.

 

Energetická účinnost

poměr mezi množstvím energie skutečně využité k energii vynaložené v daném procesu a v daném časovém úseku.

 

Tepelná účinnost

poměr mezi využitou tepelnou energií na výstupu z procesu k teplu vstupujícímu do procesu v daném časovém úseku a s vymezenými bilančními hranicemi.

 

Tepelné ztráty

energie odcházející z energetického procesu nebo ze zařízení, jejíž využití je v současné době technicky nemožné nebo ekonomicky neúnosné (vždy je nutno stanovit hranice procesu přeměny).

 

Dodávka tepla

dodávka tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a další účely.

 

Dodavatel tepla

fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na výrobu a rozvod tepla nebo na jednu z těchto činností.

 

Odběratel tepla

fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním stavu s dodavatelem tepla.

 

Odběrový diagram

časový průběh odběru tepla, který je závaznou součástí smlouvy dodavatele s odběratelem.

 

Potřeba tepla

je dána tepelným příkonem (W, kW, MW, GJ/h) a odběrem tepla za den, měsíc nebo rok (Mwh/d, Mwh/měsíc, Mwh/rok, GJ/d, GJ/měsíc, GJ/r).

 

Tepelný příkon

přípojné množství tepla za hodinu (W, MW, GJ/h).

 

Odběr tepla

množství požadovaného tepla za delší časové období, např. za den, měsíc nebo rok; udává se v MWh/d, MWh/měsíc, MWh/r, GJ/d, GJ/měsíc, GJ/r.

 

Spotřeba tepla

množství tepla skutečně spotřebovaného za určité časové období (MWh/d, Mwh/měsíc, MWh/r, GJ/d, GJ/měsíc, GJ/r).

 

Měřič tepla

měřidlo vybavené součtovým počitadlem, které zaznamenává spotřebu tepla.

 

Patní měřič tepla

fakturační měřič tepla umístěný na vstupu do odběrného tepelného zařízení (zúčtovací jednotky).