Vyhodnocení investiční strategie za rok 2014

Vytisknout

Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. úspěšně dokončilo koncem roku 2013 a začátkem roku 2014 většinu uvedených titulů z investiční strategie podniku. Odkaz na tabulku zde. Jejich přínos se pohyboval v částce 72 Kč a v ceně tepla roku 2014 dokázal výrazně eliminovat faktory, které ji nepříznivě ovlivnily.

TH PT s.r.o. jasně dokázalo, že svoji investiční strategii chápe velmi vážně a snaží se i nadále snížit jednotkovou cenu tepla. Další kroky ve strategii firmy povedou k dokončení zbylých strategických titulů a přípravě plánu instalace nové kogenerační jednotky včetně dalších efektivních opatření.   • Investiční akce č.1                 

Přepojení VS 460 na VS 456

Přepojení VS 460 na VS 456 bylo úspěšně dokončeno koncem září 2013. Roční úspora provozu v roce 2014 byla ve výši 95 000,- Kč. Zásobování teplem v dané lokalitě je nyní bezproblémově zajištěno z výměníkové stanicí č.p. 456.

 

 • Investiční akce č.2                 

Propojení teplovodu z VS4 do VS3

Propojení teplovodu bylo úspěšně dokončeno během října 2013. Roční úspora provozu v roce 2014 byla ve výši 140 000,- Kč. Po technické stránce bylo vše úspěšně odzkoušeno v minulém roce. Po zvládnutí drobných potíží s nastavením čerpací techniky, je už systém zásobování teplovou vodou stabilní a v maximálně možné míře i efektivní.

 

 • Investiční akce č.3                 

Řešení vytápění internátu SPgŠ

Tento investiční titul nebude TH PT s.r.o. z důvodu negativní hlukové a rozptylové studie realizovat.

 

 • Investiční akce č.4             

Instalace regulace odvodu páry z napájecí nádrže

Instalace regulace odvodu páry byla úspěšně dokončena během ledna 2014. Jedná se o velmi významný titul, který splnil svůj přínos nad rámec našeho očekávání. Za rok 2014, kdy probíhalo měření, lze roční úsporu vyčíslit na částku 600 000,- Kč. Celkové snížení spotřeby brýdové páry kleslo na 25 %.

 

 • Investiční akce č.5     

Instalace kondenzačního výměníku páry do odplyňovacího potrubí

Tento investiční titul nebyl realizován z důvodu zanedbatelného přínosu po realizaci investiční akce č.4.

 

 • Investiční akce č.6                         

Přechod na velkoodběr elektřiny na kotelně IV b.o.

Akce byla dokončena během příprav spouštění kogeneračních jednotek a logicky na ni navazovala. Jedná se o titul, který měl předem jasně vyčíslenou úsporu 170 000,- Kč, které také dosáhl.

 

 • Investiční akce č.7                         

Výměna 1 ks primárního oběhového čerpadla na předávací stanici

Čerpadlo bylo uvedeno do provozu během října 2013. Na základě měření spotřeby el. energie byla úspora v instalaci moderního oběhového čerpadla a frekvenčních měničů vyčíslena na 250 000,- Kč.

 

 • Investiční akce č.8

Snížení nájmu za technologii předávací stanice a kotle K4 - stáří 20 let

Z legislativních důvodů nedořešeno.

 

 •  Investiční akce č.9

Výstavba výrobny elektrické a tepelné energie kogeneračními jednotkami

Kogenerační jednotky byly úspěšně uvedeny do provozu v červnu 2014. Plánovaný přínos za rok 2014 činil 5,5 mil. Kč. Kogenerační jednotky pracují v režimu 3000 provozních hodin za rok (platí pro každou KJ). V uvedených provozních hodinách je příspěvek od operátora trhu elektřinou OTE za vyrobenou kWh 1,285,- Kč (tzv. zelený bonus), výkupní cena elektřiny spol. E-on je za prodanou kWh ve vysokém tarifu 0,98,- Kč a příspěvek za decentrální výrobu od operátora trhu elektřinou OTE je 0,012,- Kč za prodanou kWh. V roce 2015 bude provoz kogeneračních jednotek rozložen do celého roku oproti 2014, a proto bude provoz efektivnější a přínos o něco vyšší z důvodu provozu pouze při vysokém výkupním tarifu.

 

 • Investiční akce č.10               

Výměna potrubí - 3. a 4. etapa sídliště Pod Lázněmi

Realizace akce byla z důvodu zpracování projektové dokumentace pozastavena. Plánované provedení v roce 2016.

 

 •  Investiční akce č.11

Dálkové řízení zbývajících VS vč. automatického doplňování systému

Probíhá zpracování dokumentace a výběr vhodné řídící techniky. Začátek přestavby výměníkových stanic je v plánu od roku 2016.

 

 • Investiční akce č.12

Personální audit

V roce 2016 dojde k úspoře mzdových nákladů dle uvedené investiční strategie.


vyhodnocení strategie 2014tabulka vyhodnocení investiční strategie za rok 2014

Copyright 2012 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | Template Design JTDesign