Investiční strategie podniku

Investiční strategie podniku

Vytisknout

Cílem této strategie je vytýčit možné úspory a technická řešení, která by vedla ke snížení ceny tepla z centrálního zásobování teplem Tepelným hospodářstvím v Prachaticích s.r.o. (dále jen TH-PT).

Vlivem položení samotného města Prachatice a skladbou odběratelů tepla ve městě došlo v posledních letech k nárůstu ceny tepla (na patě domu) až na 784,-Kč/GJ. Jelikož tato cena začala být pro obyvatele města příliš velikou zátěží, začalo TH-PT s opatřeními, které by cenu dokázalo snížit alespoň o 100,-Kč/GJ. Vzhledem k poloze města byla zavrhnuta možnost spalování uhlí, nebo biomasy, a bylo konstatováno, že chceme-li i nadále mít město čisté a zdravé, musí být investováno do takových technologií, které by byly šetrné k životnímu prostředí. Proto jsou všechna připravovaná opatření směrována ke spalování zemního plynu na kotelně na IV. bytovém okrsku.

Již od 1. dubna 2013 snížilo TH-PT cenu o 45,-Kč/GJ na současných 739,-Kč/GJ s DPH. K tomuto snížení mohlo dojít díky již fungujícím opatřením provedených v minulých letech, především odpojením se od zdroje Klima, prodejem elektrické energie do distribuční sítě díky protitlaké parní turbíně. I v dalším plánovaní je prodej elektrické energie stěžejním způsobem, jak snížit cenu tepla. Z celkového plánovaného snížení o dalších 101,-Kč/GJ tvoří přínos kogeneracemi vyrábějících teplo i elektřinu cca.63%, tj. 63,-Kč/GJ.

Tato strategie tak posunuje cenu o 101,-Kč/GJ na výsledných 638,-Kč/GJ s DPH. V ní jsou srozumitelně vysvětlena navrhovaná opatření, velikost nutných investic, roční úspory, a celkový přínos opatření do výsledné ceny pro obyvatele Prachatic. Taktéž je zřejmé, kdo za provedená opatření zodpovídá, a jasné termíny realizace. Plánovaný objem dodávek tepla je předpokládán ve výši 105 000 GJ/rok. Tento objem dodávek tepla již předpokládá snížení z důvodu plánovaného zateplení objektů základních škol a školek a provozu kogeneračních jednotek v městském bazénu.

Strategie byla konzultována, schválena, a bude kontrolována vedením města, tak aby sliby nezůstaly pouze na papíře, a výsledek pro obyvatele Prachatic byl zřejmý a zásadní, při zachování kvality života v našem městě. 

Popis investičních titulů:

  č.1                  Přepojení VS 460 na VS 456

 Tento investiční titul je výsledkem činnosti hledání možných řešení úprav soustavy centrálního zásobování tepla (CZT) a jeho modernizace z dnešního pohledu provozu. Hlavním krokem pro dosažení úspor je odstavení nadbytečného potrubí, případně nahrazení vytápění jiným stávajícím technologickým celkem. V daném případě dojde k odstavení provozu výměníkové stanice VS 460 v ulici Krumlovská umístěná v objektu č.p.460, která již v současné době zásobuje teplem pouze jeden dům a nahrazení jejího provozu výměníkovou stanicí VS 456 v ulice U Stadionu v objektu č.p.456, která je umístěna poblíž. Nahrazení provozu bude provedeno moderním předizolovaným potrubím, které bude napojeno na stávající teplovodní kanál z VS 456 a přivedeno do technologie výměníkové stanice VS 460. Tímto krokem dojde k úplnému odstavení horkovodní přípojky do VS 460 tzn. úspora z provozu daného potrubí a plného využití potenciálu VS 456. V minulosti jsme již realizovali podobný projekt s pozitivním výsledkem.

 č.2                  Propojení teplovodu z VS4 do VS3

 Jedná se opět o titul řešení úprav soustavy CZT a jeho modernizace z dnešního pohledu provozu. V současné době je zásobování části sídliště teplou vodou zajišťováno ze dvou výměníkových stanic VS3 a VS4. Naším plánem je odstavení výměníkové stanice VS4 (umístěné v ulici Budovatelská) od zásobování sídliště teplou vodou a napojení z výměníkové stanice VS3 (stanice je umístěna v areálu kotelny IV. b.o.) pomocí moderního předizolovaného potrubí na teplovodní kanál vedený z VS4. Z výměníkové stanice VS3 tedy bude zásobována celá dotčená část sídliště. Přínosem je odstavení horkovodní přípojky do VS4 a úspora z jeho provozu, ale v tomto případě pouze v letních měsících, neboť jde o náhradu přípravy teplé vody. Dalším přínosem je úspora z provozu VS4 v letních měsících, kdy dojde zcela k jeho odstávce. Pro zvýšení efektivity budou ve výměníkové stanici VS3 instalována nová frekvenčně řízená cirkulační čerpadla s vysokou efektivitou provozu.

č.3                  Řešení vytápění internátu SPgŠ

                         Při posouzení stavu horkovodní přípojky a možnosti instalace bojleru na elektrický provoz bylo konstatováno, že přechod na elektrické vytápění bojleru je neekonomické. Jediná možná alternativa v úspoře je v uzavření horkovodní přípojky v letních měsících po dohodě s vedením internátu.

 č.4                  Instalace regulace odvodu páry z napájecí nádrže

 Dodržení předepsané kvality napájecí vody pro parní kotel je základní podmínkou pro spolehlivý provoz energetického zařízení. Z tohoto důvodu je třeba vodu před vstupem do parního kotle upravit. Jedním z krokem úpravy je i odplynění pro odbourání kyslíku a oxidu uhličitého z napájecí vody, který probíhá v napájecí nádrži s odplyňovací nástavbou. Surová vody zde přichází do kontaktu s párou z parního kotle, které na sebe naváže uvedené látky, které jsou následně vyvedeny přes odvětrávací potrubí na střechu kotelny. Hlavním bodem v tomto investičním titulu je instalace analyzátoru kyslíku a potřebného vybavení, které zajistí optimální parametry surové vody při výrazně nižší spotřebě páry z parního kotle. Přínos tohoto investičního titulu spočívá v úspoře plynu pro výrobu páry k odplynění.  

 č.5                  Instalace kondenzačního výměníku páry do odplyňovacího potrubí

 I v případě výše popsaného investičního titulu z bodu č.1, bude docházet k úniku páry a tím i ke ztrátám tepla. Řešením je instalace kondenzačního výměníku přímo do odvětrávacího potrubí. Ke kondenzaci by se využila dopouštěná surová voda. Jejím předehřátím by se využilo teplo unikající páry a snížila by se spotřeba páry v trubkovém výměníku parního kotle. Přínosem spočívá opět v úspoře plynu pro parní kotel. Tento investiční titul má význam až po osazení regulace odvodu páry z napájecí nádrže tj. titulu č.1, kdy dojde k opětovnému měření unikající páry a navržení vhodného kondenzačního výměníku.

 č.6                  Přechod na velkoodběr elektřiny na kotelně IV b.o.

 Změna odběru elektřiny ze stávajícího maloodběru na velkoodběr je technicky snadno zvládnutelným krokem, který bude přínosem v podobě úspory za sazbu elektřiny a stálé platby. Podmínkou přechodu na velkoodběr je výstavba výrobny elektrické a tepelné energie kogeneračními jednotkami a tím spojená nezbytná úprava na trafostanici.

č.7                   Výměna 1 ks primárního oběhového čerpadla na předávací stanici

 Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o. si nechalo zpracovat v rámci technického a energetického auditu měření stávajících oběhových čerpadel umístěných na předávací stanici. Cílem auditu bylo posoudit současný způsob provozu čerpadel topné vody z hlediska jejich energetické náročnosti a navrhnout kroky, které by vedly k významným energetickým úsporám a zvýšení provozní spolehlivosti. Čerpání do topných okruhu je nyní zajištěno trojicí čerpadel 125 NHD 400 30 LC, přičemž běžně pracuje jedno čerpadlo, ve špičkách se připojuje druhé, třetí tvoří zálohu. Provedené měření ukázalo, že při provozu oběhových čerpadel

existují velké, reálně využitelné energetické úspory. Závěrem měření se ukázalo, že stávající čerpadla pracují nehospodárně a jejich částečná výměna má relativně krátkou návratnost investice.

 č.8                  Snížení nájmu za technologii předávací stanice a kotle K4 - stáří 20 let

 č.9                  Výstavba výrobny elektrické a tepelné energie kogeneračními jednotkami

 Nová výrobna elektrické a tepelné energie kogeneračními jednotkami o celkovém výkonu 2 MWe bude provedena v kontejnerovém provedení a umístěna v areálu kotelny Tepelného hospodářství Prachatice s.r.o. Výstavba výrobny je doplněním a rozšířením stávajícího zařízení kotelny. Tepelná energie vyrobená kogeneračními jednotkami bude využita ve stávajícím systému centrálního zásobování teplem. Elektrická energie vyrobená kogeneračními jednotkami bude dodávána do distribuční VN sítě na základě smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě provozovatelem distribuční soustavy firmou E.ON Distribuce. Napojení na VN rozvody bude provedeno ve stávající VN rozvodně a trafostanici v objektu VS3. Ekonomický přínos z prodeje vyrobené elektrické energie bude mít příznivý dopad na cenu vyrobeného tepla. Z uvedených investičních titulů se jedná a o zásadní bod ke zvýšení konkurenceschopnosti TH-PT.

č.10                Výměna potrubí - 3. a 4. etapa sídliště Pod Lázněmi

 Na základě projektu modernizace teplovodních rozvodů sídliště Pod Lázněmi byla v roce 2004 provedena výměna 1. a 2. etapy na sídlišti Pod Lázněmi za moderní předizolované potrubí. Na stávajícím potrubí v 3. a 4. etapě byl již několikrát proveden zásah v podobě odstranění havarijního stavu. Kromě uvedeného je izolace na potrubí ve špatném technickém stavu, kdy dochází ke značným ztrátám provozem daného potrubního systému. Ekonomickým přínosem je tedy úspora ve ztrátách a omezení havarijních prací na potrubí.

č.11                Dálkové řízení zbývajících VS vč. automatického doplňování systému

Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o. provedlo částečnou modernizaci výměníkových stanic díky instalaci nového systému regulace a řízení. Provoz těchto výměníkových stanic lze monitorovat z centra velínu kotelny IV b.o. Cílem této investice je rozšíření systému dálkového řízení do zbývajících výměníkových stanic včetně instalace automatického doplňování expanzních nádob. Po ukončení projektu bude možné dálkově řídit a monitorovat výměníkové stanice bez stávající obsluhy. Plán uvažuje o úspoře mzdových nákladů na dva zaměstnance.

 č.12                Personální audit

Posouzení počtu zaměstnanců společnosti TH-PT a navržení možných úspor v mzdových nákladech. Audit bude proveden vedením firmy TH-PT, případně externí personální agenturou.


soubor opatřeníobrázek: soubor opatření

Copyright 2012 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | Template Design JTDesign